REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia zbiórek przez FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA z siedzibą w Toruniu, za pośrednictwem strony internetowej pomozesz.pl zwanej dalej dalej: „Stroną internetową ?Pomożesz”.

§ 1 Definicje

 

1.

Strona internetowa ?Pomożesz - oznacza stroną internetową dostępną pod adresem www.pomozesz.pl

 

2.

Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z strony internetowej ?Pomożesz, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA.

 

3.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych na stronie internetowej ?Pomożesz,

Właściciel zbiórki – osoba, której zgłoszenie o opublikowanie zbiórki na stronie pomozesz.pl zostało zaakceptowane przez FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA.

 

4.

Zbiórka  - prowadzona przez stronę internetową ?Pomożesz akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na rzecz Właściciela Zbiórki.

 

5.

Darowizna - kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz OR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA, w powiązaniu z określoną Zbiórką,

 

6.

PayPAL- serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Strony Internetowej ?Pomożesz

 

1.

Wszelkie prawa do Strony Internetowej ?Pomożesz, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej ?Pomożesz należą do FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA.

 

2.

Strona Internetowa ?Pomożesz stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej ?Pomożesz, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej ?Pomożesz na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

§ 3 Zbiórki i realizacja darowizn

 

1.

Zbiórki publikowane są przez FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA na stronie pomozesz.pl

 

2.

Zgłoszenia do publikacji zbiórki odbywają się poprzez formularz kontaktowy www.pomozesz.pl/dodaj-zbiorke

 

3.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA odpowie w ciągu 48 godzin na zgłoszoną Zbiórkę drogą mailową lub telefoniczną w celu dalszego procedowania publikacji zbiórki.

 

4.

Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz nie oznacza publikacji Zbiórki i tym samym nie oznacza zgodny FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA na przeprowadzanie Zbiórki na rzecz zgłaszającego. Użytkownik zostanie poinformowany poprzez mail kontakt@pomozesz.pl o akceptacji zbiórki. FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA zastrzega sobie prawo do pozyskania wszelkich informacji od Użytkownika umożliwiających weryfikacje danych jakie przekazuje w zgłoszeniu publikacji Zbiórki.

 

5.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA może odmówić akceptacji Zbiórki bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.

 

6.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA zastrzega sobie prawo do zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, bez podania przyczyny, oraz wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:

a) cel Zbiórki jest niezgodny z wcześniejszą deklaracją Właściciela Zbiórki

b) Właściciel Zbiórki utracił wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego

c) rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Właściciela Zbiórki z FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA,

d) w ocenie FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę strony internetowej pomożesz.pl

 

7.

Darowizny nie podlegają zwrotowi.

 

8.

Użytkownicy przekazują Darowizny za pośrednictwem

a) TPay,

b) konto bankowe FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA

Użytkownik otrzyma mailowo potwierdzenie swojej wpłaty.

W przypadku wpłaty na konto 2,5% wpłaconej kwoty przez użytkownika zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi płatności elektronicznych.
W przypadku wpłaty przez PayPal 3,5% + 1zł  wpłaconej kwoty przez użytkownika zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi płatności elektronicznych.

 

9.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA nie pobiera prowizji z otrzymanych wpłat.

 

10.

Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo, jeśli użytkownik dokonuje nie anonimowej wpłaty kwota darowizny oraz nazwa Zbiórki, wraz z Imieniem Użytkownika są widoczne dla innych Użytkowników.

 

11.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA poinformuje drogą mailową lub poprzez prowadzonego na stronie internetowej pomozesz.pl Bloga o przebiegu zbiórki, końcowym rezultacie i efektach zbiórki. FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA zastrzega sobie prawo do informowania tylko o tych danych, które nie są wrażliwe dla osoby, której zbiórka dotyczyła.

 

12.

Właściciel Zbiórki może wycofać swoją zbiórkę z strony internetowej pomozesz.pl poprzez poinformowanie FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA o takim zamiarze telefonicznie lub na adres mailowy kontakt@pomozesz.pl. Zbiórka w takim przypadku zostanie zatrzymana bezzwłocznie przez FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA, uwzględniając potrzebny czas na techniczną realizacje takiej czynności.

 

13.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA przekaże zebraną kwotę Właścicielowi Zbiórki na jego konto bankowe, pomniejszoną o koszty wymienione w punkcie 8 i 9 § 3 tego regulaminu

a) w kategorii Najpilniejsze – co dziennie

b) w pozostałych kategoriach

- po zakończeniu zbiórki

- po uzyskaniu celu zbiórki

- każdego ostatniego dnia miesiąca trwania zbiórki.

§ 4 Weryfikacja & Akceptacja zbiórki

 

1.

Użytkownik po zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności wysyła zgłoszenie stworzenia zbiórki na naszej stronie internatowej w zakładce www.pomozesz.pl/dodaj-zbiorke lub poprzez adres mailowy kontakt@pomozesz.pl

 

2.

Zgłoszenie zbiórki powinno zawierać dane:

a) Kogo dotyczy zbiórka

b) Jaki jest cel zbiórki?

c) Jaką kwotę chcesz uzbierać?

d) Kategoria zbiórki

-Najpilniejsze

- Potrzeby

- Zbiórki

- Zwierzęta

- Leczenie

e) Nazwa zbiórki

f) Opis

g) Imię, nazwisko

h) Email

i) Nr kontaktowy

 

3.

Po otrzymaniu zgłoszenia w celu weryfikacji otrzymanych danych i utworzenia zbiórki FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA będzie wymagać od zgłaszającego

a) Udokumentowania sytuacji wymagającej wsparcia w odniesieniu do wybranej kategorii

b) wpłaty na konto bankowe FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA kwoty 1 zł z konta bankowego zgłaszającego zbiórkę. Kwota ta będzie zwrócona w ciągu 7dni na konto wpłacającego.

§ 5 Kategorie zbiórek

 

1.

1. Kategorie zbiórek

a) Najpilniejsze – Założeniem zbiórek w tej kategorii jest osiągniecie celu zbiórki w przeciągu 2 tygodni i wsparcie w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy.

Po okresie 2 tygodniu zbiórka jest zakończona.

b) Potrzeby - Założeniem zbiórek w tej kategorii jest poprawa warunków życiowych właściciela zbiórki, lub pomoc w osiągnięciu celów, które przyczynią się do poprawienia warunków życiowych

c) Zbiórki - Założeniem zbiórek w tej kategorii jest wspieranie fundacji, stowarzyszeń i instytucji, które długoterminowo i zajmują się działalnością charytatywną

d) Zwierzęta - Założeniem zbiórek w tej kategorii jest pomoc zwierzętom

e) Leczenie - Założeniem zbiórek w tej kategorii jest pomoc w sytuacjach dotyczących zdrowia.

 

§ 6 Reklamacje

 

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania strony pomozesz.pl należy przesyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@pomozesz.pl. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 30 dni. Wynik reklamacji jest przekazywany drogą elektroniczną na adres mailowy zgłaszającego.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

 

5.

FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA, poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik lub Właściciel Zbiórki nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie FOR LIFE-SYLWIA DAMIAŃSKA, co skutkuje zakończeniem świadczenia usług na rzecz użytkownika lub Właściciela Zbiórki przez stronę pomozesz.pl z skutkiem natychmiastowym.

 

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2021 r.

 

 

STOPA

Image
Image
Image

Wpłata na konto

FOR LIFE
21105019791000009283452051
Rynek Staromiejski 36-38
87-100 Toruń

Image
Image